Infoavond openluchtklas Oostduinkerke

Lees hier de brief betreft: Infoavond openluchtklas Oostduinkerke

Afwezigheid juf Lies

Lees hier de brief betreft: Afwezigheid juf Lies

Op stap naar het secundair onderwijs

Lees hier de brief betreft: Op stap naar het secundair onderwijs

Op stap naar het eerste leerjaar

Lees hier de brief betreft: Op stap naar het eerste leerjaar

Adresgegevens voor secundaire scholen

Lees hier de brief betreft: Adresgegevens voor secundaire scholen

Sportdag 3de graad

Lees hier de brief betreft: Sportdag 3de graad

Schaatsen 4de leerjaar   

Lees hier de brief betreft: Schaatsen 4de leerjaar   

Oudercontact lagere school

Lees hier de brief betreft: Oudercontact lagere school

Inschrijvingsstrookje Dansfollie

Lees hier de brief betreft: Inschrijvingsstrookje Dansfolie 

Dansfollie

Lees hier de brief betreft: Dansfollie

Kennismaking Juf Delphine

Lees hier de brief betreft: Kennismaking Juf Delphine

Rollebolle

Lees hier de brief betreft: Rollebolle

Bezoek ziekenhuis

Lees hier de brief betreft: Bezoek ziekenhuis

Uitstap naar Breendonk

Lees hier de brief betreft: Uitstap naar Breendonk

Vervanging juf Mia / oudercontact

Lees hier de brief betreft: Vervanging juf Mia / oudercontact

Klasleerkracht derde leerjaar B

Lees hier de brief betreft: Bezoek Klasleerkracht derde leerjaar B

Bezoek aan de Tiense suikerraffinaderij.

Lees hier de brief betreft: Bezoek aan de Tiense suikerraffinaderij.

Oudercontact lagere school

Lees hier de brief betreft: Oudercontact lagere school

Uitstap naar het bos

Lees hier de brief betreft: Uitstap naar het bos

Scholenveldloop

Lees hier de brief betreft: Scholenveldloop

Betaling Zee

Lees hier de brief betreft: Betaling Zee

Betaling Durbuy

Lees hier de brief betreft: Betaling Durbuy