1. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van uw kind

We zijn het CLB-team verbonden aan de school van uw kind. Het CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Ons team bestaat uit 4 personen: een arts, een verpleegkundige, een maatschappelijk werker en een psycholoog/pedagoog.

1. het medisch onderzoek is verplicht
Via medisch onderzoeken kijken de arts en verpleegkundige de gezondheid van uw kind na: zien, horen, groei, vaccins en algemene ontwikkeling. Vóór elk medisch onderzoek krijgt u een vragenlijst mee. Het is belangrijk deze in te vullen, zodat de arts over alle informatie beschikt om het onderzoek goed uit te voeren. Een medisch onderzoek is voor elk kind verplicht.

2. ondersteuning op schools en sociaal-emotioneel vlak doen we op vraag
De psycholoog/pedagoog en de maatschappelijk werker volgen uw kind op schools vlak (leer- en/of gedragsmoeilijkheden) en op sociaal-emotioneel gebied (voelt het kind zich goed op school en thuis, is er een goed contact met leerkracht en klasgenoten, ...). Het CLB kan uw kind in de klas komen observeren, een gesprek voeren met uw kind of een test afnemen. We doen dit enkel en alleen op vraag (van de school, de ouders of het kind) en met uw uitdrukkelijke toestemming. Vanaf 12 jaar mag uw kind zelf de toestemming geven. Als ouder (en je kind) kan je ook rechtstreeks bij ons terecht met al uw vragen en zorgen.
Als wij een onderzoek of een observatie bij uw kind doen, hoort u als ouder het eerst deze informatie. U (of uw kind) bepaalt welke informatie aan de school wordt doorgegeven. Het is belangrijk dat er informatie wordt doorgegeven aan de school, zodat de leerkracht uw kind op de best mogelijke manier in de klas kan ondersteunen en helpen.
De leerkrachten en het CLB-team komen regelmatig samen om leerlingen te bespreken. Het CLB besteedt bijzondere aandacht aan de overgang 3de kleuter-1ste leerjaar & 6de leerjaar-1ste secundair.
Het CLB helpt bij studiekeuze en bij het zoeken naar een geschikte school.

3. het regelmatig naar school komen moeten we verplicht opvolgen
Vanaf het jaar waarin uw kind 6 wordt tot zijn 18 jaar is uw kind verplicht onderwijs te volgen. Bij veelvuldige afwezigheid is een verplicht contact met het CLB noodzakelijk. Bij de acties die we hierbij nemen, hebben we als CLB uw toestemming niet nodig, omdat we dit verplicht moeten opvolgen.

Wij staan open voor iedereen en werken in het belang van je kind
Wij werken gratis en staan open voor iedereen, los van herkomst, religie en opleiding of taal (het CLB kan een tolk voorzien). We zijn onpartijdig. We geven steeds een advies in het belang van uw kind.  Als CLB geven we een advies; de uiteindelijke beslissing ligt bij de ouders.
Een CLB-medewerker is regelmatig aanwezig op school en alle CLB-medewerkers zijn telefonisch bereikbaar. We spreken dan concreet af waar we elkaar ontmoeten: op de school, bij u thuis of op ons centrum. Op vraag zijn we ook aanwezig op oudercontacten.

Het dossier
Voor elke leerling die door het CLB begeleid wordt, bestaat er een dossier. Een medisch dossier wordt voor elke leerling opgemaakt. De ouders en leerlingen hebben inzagerecht in het dossier. Hiervoor maak je een afspraak met het CLB-team.
Wanneer een leerling naar een nieuwe school gaat die begeleid wordt door een ander CLB, wordt het volledig dossier overgemaakt naar het ander CLB.  Als ouder kun je dit weigeren. Enkel de gegevens van het medisch onderzoek en van het opvolgen van afwezigheden worden verplicht doogegeven. 
Het dossier wordt bewaard tot de leerling 25 jaar geworden is (of 30 jaar voor kinderen die in het buitengewoon onderwijs gezeten hebben). Daarna wordt het dossier vernietigd.

Ons adres
Centrum voor Leerlingenbegeleiding
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel: 02/482.05.72
Fax: 02/482.05.68
Email: clb.vgc@clbvgc.be

Het CLB-team dat de school begeleidt
- Hilde Vancuyck / psycho - pedagogisch consulent
- hilde.vancuyck@clbvgc.be
- Tim Ruysen / maatschappelijk werker / 0479/90.46.06
- tim.ruysen@clbvgc.be
- Mieke Van Bedts / verpleegster / 0477/68.01.66
- Nancy Devogelaere / schoolarts

2. WAT TE DOEN BIJ BESMETTELIJKE ZIEKTE IN HET HUISGEZIN

Als ouder heb je de plicht de schooldirectie of de CLB-arts onmiddellijk op de hoogte te brengen zodra zich een geval van BESMETTELIJKE ZIEKTE in het gezin voordoet.
Het gaat om volgende besmettelijke ziekten:
- Buiktyfus
- Salmonellose (diarree door salmonella)
- Shigellose  (diarree door shigella)
- Hepatitis A en B (geelzucht)
- Difterie (kroep)
- Poliomyelitis (kinderverlamming)
- Meniningitis door meningokokken (hersenvliesontsteking)
- Tuberculose
- Kinkhoest
- Schurft
- Schimmelinfecties van de huid
- Hoofdluizen
Bij bovenstaande ziekten is een bewijs van behandeling of een bewijs van genezing nodig vooraleer uw kind weer naar school mag komen.

- Streptokokken angina en roodvonk (scarlatina)
- Mazelen
- Bof (dikoor)
- Rubella (rode hond)
- Varicella (windpokken of waterpokken)
- Impetigo (besmettelijke huidziekte)
- Parelwratten (mollusca contagiosa)
Voor deze ziekten moet uw kind het voorziene aantal dagen thuisblijven, met een attest van genezing kan het eventueel vroeger terugkomen naar school.

- HIV: hier geldt de aanbeveling dat de behandelende arts van het kind contact opneemt met de arts van het CLB om de preventieve maatregelen af te spreken. 

Ofwel breng je als ouder zelf de school of de CLB-arts/ CLB-verpleegkundige op de hoogte ofwel laat je dit doen door de behandelende arts.
Volgende informatie moet zeker worden doorgegeven:
- Naam, klas en school van het kind
- de besmettelijke ziekte
- Naam, adres en telefoonnummer van de behandelende arts.

Met dank voor uw medewerking,

Het CLB -team

 

CENTRUM LEERLINGEN BEGELEIDING 

Als ik problemen heb, dan kan ik bij mijn ouders of juf terecht, maar ook bij het CLB.

Daar kan ik:

Me laten onderzoeken

Me laten begeleiden

Vertellen hoe ik me voel  op school

Praten over mijn schoolloopbaan

MEDISCH ONDERZOEKEN

Oeps, niet bang zijn! Hier krijg ik een spuitje ...

Mijn zicht(1), mijn gehoor(2), mijn lengte(3) en mijn gewicht(4), wordt getest:

1 Ik moet 1 oog dicht doen en dan de letters die ze aanduiden luidop zeggen.

2 Ik moet zeggen wanneer ik iets hoor.

3 Ik word gemeten.

4 Ik moet op de weegschaal gaan staan

PAS OP!

Alleen voor:

Eerste en tweede kleuterklas

Eerste, derde en vijfde leerjaar

BEGELEIDEN

Als ik problemen heb met leren of studeren kan ik bij het CLB terecht.

Via een test kan het CLB kijken waar ik goed of minder goed in ben.

Ze proberen me verder te helpen.

HOE  VOEL IK ME OP SCHOOL?

Word ik gepest of voel ik me verdrietig, dan kan ik met iemand van het CLB praten. Zij kijken dan wat ze kunnen doen.

 

SCHOOLLOOPBAAN

Als ik in de derde kleuterklas zit, dan kijkt het CLB samen met de juf en mijn ouders of ik klaar ben om naar het eerste leerjaar te gaan.

Als ik vragen heb over studeren of studierichtingen (in het middelbaar) of een geschikte school zoek, dan kan het CLB me helpen.

VERDER

Het CLB werkt rond spijbelen.

Het CLB werkt gratis.

Er wordt samen met mij bekeken wat er aan mijn juf en ouders verteld wordt.

Het CLB doet nog veel meer. Ga er gerust eens langs. Het CLB is elke dinsdag aanwezig op onze school. Je kan eventueel een afspraak maken via de school op het nummer 016/76.87.81

WIE  ZIJN  WIJ ?

 

- Hilde Vancuyck                                                           - Tim Ruysen
psycho - pedagogisch consulent                                        maatschappelijk werker
hilde.vancuyck@clbvgc.be                                                tim.ruysen@clbvgc.be
                                                                                     0479/90.46.06

- Mieke Van Bedts / verpleegster / 0477/68.01.66
- Nancy Devogelaere / schoolarts

CLB van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Technologiestraat 1
1082 St. Agatha Berchem

Telefoon: 02/482.05.72
Fax: 02/482.05.72
E-mail: clb.vgc@clbvgc.be

Bekijk ook de folders voor de ouders en voor de kinderen.

Share