Inschrijvingen - schooljaar 2018-2019!!!

 

 

Inschrijvingen schooljaar 2018-2019

Op maandag 19 maart 2018 starten de inschrijvingen voor alle kinderen die geen broer of zus hebben op school.

Hoe verlopen deze inschrijvingen?

Stipt om 7.30 wordt de voordeur van de school geopend.

Ouders ontvangen van de directeur op volgorde van binnenkomen een nummer. Dit nummer bepaalt de volgorde van inschrijvingen: nummer 1, vervolgens nummer 2,...

De ouders begeven zich met hun volgnummer naar de bovenste verdieping. De plaats van inschrijvingen is met pijlen aangeduid.

Er wordt gevraagd plaats te nemen op één van de stoelen in de wachtruimte. U wordt volgens nummer door de administratief medewerker binnengelaten.

U verneemt bij inschrijving meteen of de inschrijving gerealiseerd is.

U ontvangt bij een gerealiseerde inschrijving van de administratief medewerker steeds een kopie van het inschrijvingsformulier.

Indien de inschrijving niet gerealiseerd werd, komt u op een wachtlijst.

U ontvangt van de administratief medewerker een document met de reden waarom de inschrijving niet werd gerealiseerd.

Ouders wiens inschrijving niet gerealiseerd werd, worden bij een vrijgekomen plaats telefonisch  op de hoogte gebracht  zodat de inschrijving  toch kan gerealiseerd worden. 

Niet vergeten:

Een officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.

Een volmacht geven:

Als ouders afwezig zijn tijdens de inschrijvingsperiode of wegens ziekte of beroepsbezigheden zelf hun kind niet kunnen inschrijven, kunnen zij aan iemand anders een volmacht geven. Bijvoorbeeld aan een grootouder of een ander familielid of aan een buur. Alleen een meerderjarige kan zo'n volmacht krijgen.

De persoon die de volmacht krijgt, zorgt ervoor dat hij een document bij zich heeft waarin de ouders uitdrukkelijk te kennen geven dat zij aan die persoon de bevoegdheid geven om hun kind in te schrijven in die school.

In de volmacht staat de volledige identificatie van de ouders, van het kind en van de persoon die volmacht krijgt. Het is raadzaam om ook uitdrukkelijk de gekozen school in de volmacht te vermelden.

De gevolmachtigde persoon brengt ook een kopie mee van de identiteitskaarten van de ouders en van de SIS-kaart van het kind.

Iedereen krijgt een pluim bij juf Chantal.

 

Kijk je mee?

"De Wouw" in Goetsenhoven

 

We bezochten vliegclub “De Wouw” in Goetsenhoven.
De ouders van Remo zijn gepassioneerd door zweefvliegen.
Ze hebben ook een zweefvliegtuig. Ze leerden ons de kneepjes van het vak.
Daar komt heel wat bij kijken.
Van Koen mochten we in een vluchtsimulator zitten, precies echt!

MEDIA... MEDIA...

 

Fotoreportage door de kleuters van juf Janine.
Experimenteren en ontdekken in het thema lijnen,
strepen en vormen.

 

Techniek in 1A

 

Op maandag 12 maart kregen we een lesje techniek.
We gingen aan het werk met een striptang, elektriciteitsdraad, lampje,
fitting en paperclips. Onze realisatie lukte en het lampje brandde.

Groeten uit 1A

K1 en K2 op stap naar het kippenhok

Wij gingen samen op stap naar de kippen van juf Christel.

Kijk maar naar onze foto's!

                                   GBS Hoegaarden
                                 Verslag schoolraad 
                                   7 februari 2018

Aanwezig:
Jeremie Cambier, Patricia De Winter, Erika Tritsmans, Kristof Vancaudenberg, Davy Vaes, Wim Dereze,
Veronique Smits
Later toegekomen om 19.45u.:
Hans Decoster

Agenda:

1.Goedkeuring vorig verslag

Er zijn geen opmerkingen betreffende het vorige verslag.

2. Opvolging tevredenheidsonderzoek ouders

In het verleden werden er reeds verschillende acties ondernomen om de werkpunten die ouders aanhalen te verbeteren;
- alle toiletten en sanitaire kernen worden dagelijks gepoetst.
- toiletpapier, handdoek - en zeepdispensers worden steeds gecontroleerd en aangevuld indien nodig.
- school en bestuur werken samen aan de veiligheid van de schoolomgeving door op regelmatige basis de aanwezigheid van de wijkagent te vragen, stoepparkeerders aan te spreken, kinderen te stimuleren tot het dragen van een helm en fluohesje.

Bijkomend blijft de school in samenwerking met het bestuur zich inzetten om de hygiëne van de toiletten en de verkeersveiligheid aan de schoolpoorten te verbeteren.

A) Hygiëne toiletten

- de handdoek - en zeepdispensers in de sanitaire kernen werden vervangen door alcoholgelpompen en Dyson-handdrogers in functie van de handhygiëne.
- Iedere klas beschikt over een alcoholgelpomp zodat ook leerlingen in de klas hun handen kunnen ontsmetten, bij de kleuters assisteert de klasleerkracht hen bij het gebruik hiervan.
- We merken een positieve evolutie; leerlingen passen het gebruik van alcoholgelpompen consequenter toe na ieder toiletbezoek.

B) Verkeersveiligheid

Hoofdschool

De schoolraad is vragende partij om op zeer korte termijn werk te maken van frequent toezicht door de wijkagent, dit bij aanvang en einde van de schooldag. We merken op dat hun aanwezigheid in combinatie met een kordate aanpak de enige manier lijkt om mensen bewuster te maken.
De directeur heeft reeds een positief gesprek gehad met de nieuwe wijkagent. In de toekomst volgt er consequent toezicht in de Doelstraat, met aandacht voor stoepparkeren en het correct gebruik van de zoenstrook.
De schoolraad apprecieert van harte het correcte optreden van de nieuwe wijkagent. Ouders worden aangesproken bij foutief parkeren en beboet indien nodig. Hopelijk brengt dit in het kader van de veiligheid van de kinderen een mentaliteitswijziging teweeg bij sommige mensen.

We vragen aan de schepen om contact op te nemen met de technische dienst betreffende de aanpassing van de verkeersborden die de zoenstrook aanduiden zodat ook deze correct kan gebruikt worden.

Vestiging De Polder

In verband met de veiligheid aan de Polder werden er al een aantal acties ondernomen waaronder het nakijken van de verlichting (verstralers aan het schoolgebouw), deze werken terug.
Fietsen worden gestald in 3 garageboxen van de gemeente. Deze staan nu droog en veilig.
In samenspraak met de oudervereniging is de schoolraad vragende partij om op zeer korte termijn werk te maken van de verlichting ter hoogte van de parking vooraan en het schilderen van een 'kiss - and - ride' zone zodat de leerlingen veilig naar de schoolpoort kunnen wandelen.
De schepen geeft aan dat deze werken staan ingepland in het voorjaar, vermoedelijk maart 2018.
Dit punt wordt volgende vergadering opgevolgd.

3. Inrichten voorschoolse opvang in de hoofdschool

De school organiseert in samenwerking met het bestuur en de landelijke kinderopvang Stekelbees de voor - en naschoolse opvang als volgt;
Vestiging Outgaarden

Zowel voor - als naschools wordt de opvang op school georganiseerd. Concreet betekent dit dat Stekelbees één medewerker op de schoollocatie ter beschikking stelt, dit op alle dagen behalve woensdagnamiddag. Op woensdagmiddag pikt een schoolbus deze leerlingen op en brengt hen, na een tussenstop in de hoofdschool, naar de locatie van Stekelbees.

Hoofdschool

In de hoofdschool hanteren we twee systemen van opvang nl. korte en lange opvang. Ouders die kiezen voor 'korte opvang' kunnen naschools hiervan gebruiken maken op maandag, dinsdag en donderdag en dit tot maximaal 17u. Concreet betekent dit dat enkel ouders die in de mogelijkheid zijn om hun kind te komen afhalen ten laatste 17u. hiervan gebruik kunnen maken.

Ouders die gebruik maken van de opvang, maar langer dan tot 17u. kiezen voor het systeem van 'lange opvang'. Deze kinderen worden om 15.45u. opgepikt door de schoolbus en onder begeleiding van twee leerkrachten naar de locatie van Stekelbees gebracht. De woensdag om 12.15u. en de vrijdag om 15.15u.

Vestiging De Polder

De locatie van de 3de graad zit vlak naast de locatie van Stekelbees. Deze leerlingen wandelen zelfstandig naar de opvang.

Tot voor kort werden er twee medewerkers van Stekelbees ter beschikking gesteld in de hoofdschool om het systeem van 'korte opvang' te begeleiden. Momenteel wordt de begeleiding van deze kinderen opgenomen door één medewerker.

De schoolraad vraagt om op zeer korte termijn een oplossing om opnieuw een tweede medewerker ter beschikking te stellen in de hoofdschool. Het toezicht op -  en de begeleiding van - de kinderen die gebruik maken van de 'korte opvang' kan onmogelijk de verantwoordelijkheid zijn van één medewerker.
Heel concreet vraagt de schoolraad binnen het aanbod van 'korte opvang' twee medewerkers tot 17u. voor de naschoolse opvang in de hoofdschool.

Bijkomend de vraag van de oudervereniging of er in de toekomst in de hoofdschool een mogelijkheid bestaat om voorschoolse opvang in te richten vanaf 7.30u.
Voordeel hiervan is dat ouders meer tijd krijgen om hun kind(eren) naar school te brengen, momenteel is die tijd beperkt tot 15 minuten wat een zeer drukke schoolomgeving creëert met problemen op vlak van verkeersveiligheid als gevolg.
Tweede voordeel is een besparing op busvervoer, iedere ochtend wordt een schoolbus voorzien om de kinderen van de locatie Stekelbees naar de hoofdschool te verplaatsen. Deze kost +/- 150 euro per rit.

De schepen van onderwijs neemt contact op met de bevoegde schepen en verantwoordelijke van de landelijke kinderopvang om bovenstaande vraag te bespreken.
Dit punt wordt volgende vergadering opnieuw besproken.

4. Infrastructuurwerken vestiging Outgaarden

In samenspraak met het bestuur, hoofd technische dienst en Interleuven werd beslist dat de speelberg, ter hoogte van het dak en achteraan de polyvalente ruimte (klas juf Kathleen) dient afgegraven te worden zodat de aangestelde dakwerker nadien de nodige werken kan uitvoeren ter verbetering van de infrastructuur van dit gebouw. Nadien wordt dit grasveld opnieuw ingericht als speelplaats.

Deze infrastructuurwerken staan ingepland in de volgende paasvakantie. Gedurende de eerste week worden de graafwerken uitgevoerd zodat de dakwerker tijdens de tweede week de nodige werken kan uitvoeren.

De schoolraad heeft bij de uitvoering van de geplande werken een aantal bekommernissen;
- Wat gebeurt er met de kinderen, de juf en klaswerking indien de geplande deadline van twee weken niet behaald wordt?
- Waar kunnen de kinderen worden opgevangen?
Bijkomend is het belangrijk de geplande werken uitvoerig te bespreken met directie en betrokken partijen zodat tijdig de nodige oplossingen voorzien kunnen worden.

De schepen bespreekt samen met de verantwoordelijke van de technische dienst bovenstaande bezorgdheden en brieft de directie van de afspraken.

De directie beaamt dat dit ondertussen gebeurde.
Er werd voorgesteld als noodscenario de klas van juf Kathleen naar de Pastorij te verhuizen. De directie blijft echter met heel wat praktische vragen zitten:
' Gezien de vakantie, wie gaat de ouders hierover tijdig briefen?'
' Wie zal praktisch de verhuis van de klas van juf Kathleen regelen?'
' Is deze ruimte geschikt en goedgekeurd door de brandweer en de preventiedienst om kleuters op te vangen?'

De directie zal hierover opnieuw contact opnemen met de schepen van onderwijs.

5. Parkeerplaats wagens leerkrachten vestiging Outgaarden

Naar aanleiding van een aanrijding waarbij de vrachtwagen van Ecowerf het voertuig van één van de leerkrachten beschadigde, werd door de politie opgemerkt dat de auto's van de leerkrachten langs het schoolgebouw, ter hoogte van de Meisjesschoolstraat, niet reglementair geparkeerd staan.
Er werd nadien afgesproken dat het bestuur de nodige stappen zou ondernemen om verkeersborden te plaatsen die aangeven dat, op die bepaalde strook, auto's mogen parkeren.
Tot op heden werden deze verkeersborden nog niet geplaatst en staan bijgevolg de auto's nog steeds niet reglementair geparkeerd.

De schoolraad vraagt het bestuur om dit nogmaals op te nemen met de bevoegde instanties.

6. Verbouwing lokalen in functie van uitbreiding van de school

Volgens de simulatie van de leerlingenaantallen is het noodzakelijk om de schoolgebouwen uit te breiden met o.a. extra lokalen, sanitair, refter,...  Dit concreet voor het schooljaar 2020 - 2021.
Begin dit schooljaar werden er met het bestuur reeds afspraken gemaakt en werden een aantal mogelijkheden besproken. In eerste instantie werd gedacht aan uitbreiding op vestiging De Polder met daaraan gekoppeld een verhuis van het 4de leerjaar naar deze vestiging.

De schoolraad heeft tijdens de rondgang opgemerkt dat er zeker mogelijkheden zijn om de bestaande gebouwen te verbouwen tot klaslokalen indien dit doordacht wordt aangepakt. Het is belangrijk goed na te gaan wat zeker voorzien moet worden;
- Hoeveel lokalen?
- Meer leerlingen op deze vestiging, dus meer sanitaire voorzieningen, uitbreiding refter?
- Waar worden de levensbeschouwelijke vakken gegeven? In bestaande lokalen of is hiervoor ook uitbreiding noodzakelijk?
- Wat zijn de mogelijkheden op een korte termijn van twee schooljaren?
- Zijn er nog andere mogelijkheden? Uitbreiden in de hoofdschool?
De schoolraad stelt voor om dit agendapunt iedere vergadering op te volgen en een stand van zaken te bespreken.

7. Doelstelling organisatie activiteiten

De directeur wenst de aanwezigheid en betrokkenheid van ouders tijdens tal van activiteiten die de school organiseert te benadrukken. Het is uiterst belangrijk dat deze activiteiten zoals o.a. de taartenverkoop, Boloobal, schoolfeest, tuinfeest,...georganiseerd worden. De inkomsten hiervan vloeien integraal terug naar de leerlingen;

- Aankoop snoepgoed paaseieren rapen
- Aankoop snoepgoed Sinterklaas
- Activiteiten tijdens de openluchtklassen van 4de - 5de - 6de leerjaar
- Nieuw speelmateriaal voor de speelplaatsen
- Aankoop didactisch materiaal voor de klassen
- Receptie zesde leerkaar uitreiking getuigschriften
- Verfraaiing van de speelplaatsen
- Klasbudget voor de leerkrachten om klein didactisch materiaal aan te kopen
- ...

Het huidige leerkrachtenteam en personeel toont een enorme inzet, staat pedagogisch sterk en draagt de school een warm hart toe.
We vinden het dan ook belangrijk dat we gesteund worden door het bestuur en dit vooral door hen te mogen verwelkomen op de activiteiten die de school organiseert.

8. Varia

A) Digitaal leerplatform

In de secundaire scholen werkt men via digitale leerplatformen (vb. Smartschool) om o.a. te communiceren naar ouders. Op deze manier krijgen zowel leerlingen, ouders als leerkrachten toegang tot relevante informatie zoals punten, agenda, afwezigheden, afspraken en contactmomenten, leerlingvolgsysteem,...
Een alternatief is 'Gimme', al biedt dit beperktere mogelijkheden.
De school bekijkt de verschillende mogelijkheden samen met de ICT - coördinator.
Tevens wordt er een schoolbezoek gepland aan de gemeentelijke basisschool van Kortenberg die momenteel met het systeem  Smartschool werken.
Volgende vergadering zal de directeur hierover feedback geven.

B) Invullen schoolagenda

Binnen het domein 'leren leren' en ter voorbereiding van het secundair onderwijs leren de leerlingen door middel van hun agenda taken, toetsen, examens,...plannen. In de 3de graad vult men de agenda per dag in met daaraan gekoppeld op de dag van toets, taak,... nogmaals de vermelding van wat moet gekend of gemaakt worden.
De ouders vragen om dit vanaf het 4de leerjaar reeds toe te passen.
De directeur spreekt de betrokken leerkrachten hierover aan.

C) Sporten ontdekken na school

De school onderneemt al een aantal acties om de leerlingen te laten kennis maken met bewegen en sporten na de schooluren. Zo nemen we frequent deel aan de sportnamiddagen van SVS, organiseren we de sportdagen steeds in functie van nieuwe sporten en activiteiten leren kennen en kunnen de leerlingen van de 3de graad tijdens de GWP Brugge iedere voormiddag deelnemen aan verschillende initiaties sport (o.a. wielrennen, air track, hockey, badminton,...)
De ouders vragen een eventuele samenwerking tussen de sport - en cultuurverenigingen in Hoegaarden om kinderen nog een breder aanbod te bieden.
De schepen bespreekt dit met de bevoegde instanties en brieft de schoolraad volgende vergadering.

9.  Volgende vergadering

We plannen de volgende samenkomst met de schoolraad op woensdag 2 mei 2018 om 19u. in het bureel van de directeur.

Wat zit er onder de grond?

 

Deze week kropen we samen met juf Kirsten eens diep onder de grond!
Wat we ontdekten zien we in het volgende filmpje!

Pyjamadag

 

Vandaag kwam iedereen in pyjama naar school.
Zo hebben we de actie Bednet gesteund.
Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren
die tijdelijk niet naar school kunnen,
toch mee in de klas zitten van thuis uit.
Zo zijn ze mee met de les en blijven ze hun vrienden zien.

Prehistorie in K2

We leerden deze week wat meer over de holbewoners,
hoe ze leefden in de grotten,
hoe ze gingen jagen en vuur maakten.
Ook over mammoeten en vulkanen.

Veel kijkplezier!

De holbewoners van K2!

Spelen met allerhande rommel bij juf Chantal.

 

Mama, papa kijk...zo leuk kan afval en rommel zijn!
Nog uren speelplezier verzekerd.
Gooi dus niet alles rechtstreeks in de vuilbak!
Doe je het toch sorteer dan netjes!

 

Uitstap Bijbel-expo    

Beste ouders,

Op maandag 23 april 2018 brengen de leerlingen van de derde graad protestantse godsdienst een bezoek aan de tentoonstelling van de geschiedenis van het schrift en de Bijbel.
Dit leerrijk moment past binnen het kader 'interlevensbeschouwelijke competenties'.

De tentoonstelling gaat door in het Cultureel Centrum 'de kruisboog' te Tienen van 9.00u tot 10.00u.
De toegang wordt betaald door de school vanuit de inkomsten vanuit feesten zoals o.a. Boloobal.

Vervoer wordt voorzien door de leerkracht zelf. De verzekering gebeurt vanuit het schoolbestuur.
Kinderen die hieraan wensen deel te nemen, gelieve onderstaand strookje in te vullen en te bezorgen aan de leerkracht.

Vriendelijke groeten,

Nathalie Vleminckx
Beleidsondersteuner

IK ................................................ouder van ...............................................

Uit klas ............... geef hierbij de toelating om de tentoonstelling 'Bijbel-expo' bij te wonen.

Handtekening ouder (voogd)

Werken infrastructuur    

Beste ouders,

Hierbij wil ik jullie op de hoogte brengen dat er tijdens de paasvakantie structurele werken zullen plaatsvinden aan de speelplaats van de kleuterschool te Outgaarden.

Omwille van wateroverlast in het klaslokaal van juf Kathleen gaat de gemeente overgaan tot het afgraven van de speelberg en wordt de klas van juf Kathleen voorzien van nieuwe dakbedekking.

Graag willen we hiervan gebruik maken om de speelplaats in Outgaarden verder te optimaliseren. Door het verdwijnen van de speelberg zal er extra speelruimte vrijkomen.

Deze speelruimte willen we natuurlijk graag optimaal benutten door te investeren in een nieuw, uitdagend en veilig speeltoestel waar de kinderen met plezier op kunnen klimmen en klauteren.

Ook hebben we een voorstel ingediend om de speelplaatsen te vergroenen hopend om zo tot kwaliteitsvolle aangename speelplaatsen te komen.

Vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg                                            Nathalie Vleminckx
Directeur                                                               Beleidsondersteuner

Uitstap tentoonstelling Anne Frank    

Beste ouders,

Op woensdag 25 april 2018 brengen de kinderen van het zesde leerjaar een bezoek aan de tentoonstelling van Anne Frank “Laat me mezelf zijn” te Tienen.

De kinderen vertrekken met bus aan de Polder en worden hier ook teruggebracht.

Vertrek:
• Klas 6A: 8.00u
• Klas 6B: 9.45u

Terug:
• Klas 6A: 10.20u
• Klas 6B: 12.30u

Voor deze tentoonstelling wordt een bijdrage gevraagd van 3 euro per leerling.

Vriendelijke groeten,

Nathalie Vleminckx
Beleidsondersteuner

Joke is verpleegster

 

Maandag 26 februari kwam Joke op bezoek.
Ze is verpleegster en kwam vertellen over haar beroep.
Ze komt alleen bij mensen thuis. Ze werkt niet in een ziekenhuis.
Joke doet dit nog maar 2 jaar. Ze doet het heel graag.
Bedankt Joke!

Een kooitje knutselen

 

Naar aanleiding van het thema Boloo-bal namelijk jungle
knutselden we een kooi voor een wild diertje.
De kinderen moesten ervoor zorgen dat het diertje
zeker niet kon ontsnappen.

Thema sprookjes in 2A

 

Thema sprookjes in 2A Naar aanleiding van het thema sprookjes las
de papa van Warre twee sprookjes voor.
We moesten heel erg lachen omdat hij dierengeluiden kon nabootsen.

Thema winter

Wat is er leuker dan werken rond het thema winter
en dan vallen er plots sneeuwvlokken uit de lucht.
Zo kunnen we sneeuw proeven en beleven
en ook gewoon plezier maken.
Gelukkig hadden de kleuters lekker warme kledij mee.
Om de slee te gebruiken is het nog even wachten.

Hierbij enkele foto's!

Lichtje aan... lichtje uit.

 

We dromen wel duizend dromen.
Zzzzz

Kleuters juf Janine!

Luizen weg in 8 stappen

Hoe kun je je kind testen
en behandelen?
Klik op het plaatje
om het filmpje te bekijken.

Jaarkalender schooljaar 2017-2018

Klik hier voor een algemeen overzicht van het schooljaar 2017-2018

Kalender maand maart

Klik op het onderstaand plaatje voor een algemeen overzicht
van de maand maart.

 

Klik op onderstaande plaatje voor een volledig overzicht van het zwemmen.
ZWEMPAK NIET VERGETEN !!!

 

Tutti Frutti

Klik hier voor een algemeen overzicht
van de fruitkalender.

Menu

Share