Inschrijvingen schooljaar 2017-2018

Op dinsdag 21 maart 2017 starten de inschrijvingen voor alle kinderen die geen broer of zus hebben op school.

Hoe verlopen deze inschrijvingen?

- Stipt om 7.30 wordt de voordeur van de school geopend.
- Ouders ontvangen van de directeur op volgorde van binnenkomen een nummer. Dit nummer bepaalt de volgorde van inschrijvingen: nummer 1, vervolgens nummer 2,...
- De ouders begeven zich met hun volgnummer naar de bovenste verdieping. De plaats van inschrijvingen is met pijlen aangeduid.
- Er wordt gevraagd plaats te nemen op één van de stoelen in de wachtruimte. U wordt volgens nummer door de administratief medewerker binnengelaten.
- U verneemt bij inschrijving meteen of de inschrijving gerealiseerd is.

U ontvangt bij een gerealiseerde inschrijving van de administratief medewerker steeds een kopie van het inschrijvingsformulier.

Indien de inschrijving niet gerealiseerd werd, komt u op een wachtlijst.
U ontvangt van de administratief medewerker een document met de reden waarom de inschrijving niet werd gerealiseerd.

- Ouders wiens inschrijving niet gerealiseerd werd, worden bij een vrijgekomen plaats telefonisch  op de hoogte gebracht  zodat de inschrijving  toch kan gerealiseerd worden.

Niet vergeten:

Een officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.

Een volmacht geven:

- Als ouders afwezig zijn tijdens de inschrijvingsperiode of wegens ziekte of beroepsbezigheden zelf hun kind niet kunnen inschrijven, kunnen zij aan iemand anders een volmacht geven. Bijvoorbeeld aan een grootouder of een ander familielid of aan een buur. Alleen een meerderjarige kan zo'n volmacht krijgen.

De persoon die de volmacht krijgt, zorgt ervoor dat hij een document bij zich heeft waarin de ouders uitdrukkelijk te kennen geven dat zij aan die persoon de bevoegdheid geven om hun kind in te schrijven in die school.

In de volmacht staat de volledige identificatie van de ouders, van het kind en van de persoon die volmacht krijgt. Het is raadzaam om ook uitdrukkelijk de gekozen school in de volmacht te vermelden.

De gevolmachtigde persoon brengt ook een kopie mee van de identiteitskaarten van de ouders en van de SIS-kaart van het kind.

 

Aanpassing capaciteitsbeperking

Beste ouders,

Gelieve akte te nemen van de wijzigingen aan de capaciteitsbeperking na advies van de schoolraad en de genomen beslissing op de gemeenteraad van 7 februari 2017 .

Het decreet inschrijvingsrecht bepaalt dat scholen een capaciteitsbeperking per niveau moeten bepalen. Voor onze school werd deze voor het schooljaar 2017-2018 en vastgelegd op:

Voor de kleuterschool te Outgaarden: 65 kleuters
Voor de kleuterschool te Hoegaarden: 122 kleuters
Voor de lagere school te Hoegaarden: 330 kinderen
Voor de ganse school ( Hoegaarden + Outgaarden ): 517 kinderen
Maximum 28 kleuters voor geboortejaar 2015 en 2014 (enkel voor de hoofdschool)
Maximum 33 kleuters voor geboortejaar 2013 en 2012 (enkel voor de hoofdschool)
1ste leerjaar: 66 kinderen
2de leerjaar: 48 kinderen
3de leerjaar: 48 kinderen
4de leerjaar: 48 kinderen
5de leerjaar: 72 kinderen
6de leerjaar: 48 kinderen

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
Directeur

GBS Hoegaarden
Verslag schoolraad
19 januari 2017

Aanwezig:
Patricia De Winter, Erika Tritsmans, Véronique Smits, Kristof Vancaudenberg, Daniël Derde, Hans Decoster.
Later toegekomen:
Olivier Poulin

Agenda:
1. Verwelkoming nieuwe schepen van onderwijs

Vanaf 1 januari 2017 neemt Hans Decoster de fakkel over van Fred Francart als schepen van onderwijs, financiën en economie.

2. Goedkeuring vorig verslag
Er zijn geen opmerkingen.

2. Schoolorganisatie 2017 - 2018

De directeur geeft toelichting bij het wettelijk kader waarin lestijden aangewend worden.
Volgens de normale procedure wordt na telling van de leerlingen op 1 februari lestijden aan de school toegekend waarmee je klassen kunt gaan organiseren.
Door een stijging van het leerlingenaantal en de verplaatsing van het 3de 4de leerjaar naar vestiging De Polder (4C  5C) kan de school opteren om een 3de 1ste leerjaar in te richten
Concreet betekent dit een capaciteitswijziging voor geboortejaar 2011 van maximum 48 naar maximum 66 leerlingen voor één schooljaar.
Op basis van een simulatie van aantallen kunnen de klassen volgend schooljaar, onder voorbehoud, als volgt worden ingericht;

Kleuterschool Outgaarden:

3 combinatieklassen - instap + 1ste kleuterklas
   - 1ste kleuterklas + 2de kleuterklas
   -  2de kleuterklas + 3de kleuterklas
Totale maximumcapaciteit = 65 kleuters
Voor de start van de nieuwe inschrijvingsperioden voor het schooljaar 2017 - 2018 zijn er nog 21 beschikbare plaatsen voor vestiging Outgaarden. Kleuters kunnen hier ingeschreven worden ongeacht hun geboortejaar, beginnende vanaf geboortejaar 2015.

Kleuterschool Hoegaarden:

- instapklas (°2015 / maximum 28 kleuters)
- 1ste kleuterklas  (°2014 / maximum 28 kleuters)
- Combinatieklas 1ste + 2de kleuterklas
- 2de kleuterklas (°2013 / maximum 33 kleuters)
- 3de kleuterklas (°2012 / maximum 33 kleuters)

Lagere school:

- 1ste leerjaar A
- 1ste leerjaar B
- 1ste leerjaar C

Maximumcapaciteit voor één schooljaar = 66 leerlingen

- 2de leerjaar A
- 2de leerjaar B

Maximumcapaciteit per leerjaar = 48 leerlingen

- 3de leerjaar A
- 3de leerjaar B

Maximumcapaciteit per leerjaar = 48 leerlingen

- 4de leerjaar A
- 4de leerjaar B

Maximumcapaciteit per leerjaar = 48 leerlingen

- 5de leerjaar A
- 5de leerjaar B
- 5de leerjaar C

Maximumcapaciteit voor één schooljaar = 72 leerlingen

- 6de leerjaar A
- 6de leerjaar B

Maximumcapaciteit per leerjaar = 48 leerlingen

Voor de kleuter - en lagere school van Hoegaarden zijn het aantal beschikbare plaatsen afhankelijk van het geboortejaar. Ouders kunnen steeds de website van de school raadplegen voor de recentste aantallen.

Alle samenstellingen van klassen worden met de betrokken leerkrachten besproken en vastgelegd in een klassenraadbeslissing.

De schoolraad gaat akkoord met de aanwending van de lestijden en de capaciteitsverhoging voor het 1ste leerjaar voor het schooljaar 2017 - 2018 zoals voorgesteld door de directie.

3. Schooldoorlichting

Begin november 2016 ontving de school het bezoek van drie inspecteurs voor een volledige schooldoorlichting.
Na twee intensieve weken van o.a. gesprekken en klasbezoeken kreeg de school een gunstig advies met bijkomend een pluim voor veiligheid en welzijn.
Dit laatste mede dankzij het bestuur en de technische dienst van de gemeente.

Gunstig advies (Advies 1 / het hoogst te behalen niveau)
Oordeel
De instelling handelt voldoende kwaliteitsvol en is sterk genoeg om zelf de kwaliteit op te volgen en te verbeteren.
Erkenning
De instelling blijft erkend.
Wat doet de onderwijsinspectie?
Er is geen opvolgingsdoorlichting. De onderwijsinspectie gaat pas opnieuw naar de instelling bij een volgende doorlichting.

Ondertussen is de school al aan de slag met volgende werkpunten:
A) Wettelijke administratie:
- Het CLB - contract is niet volledig, samen met de betrokken partijen wordt uitgezocht welke de specifieke tekorten zijn.
- Het navormingsplan waarover de school beschikt, dient ook op de gemeenteraad goedgekeurd te worden.

B) Organisatie pedagogische studiedagen:
Tijdens de pedagogische studiedagen wordt het leerkrachtenteam steeds opgesplitst in kleuter - en lagere school.
Het kleuterteam richt zich op taal, de leerkrachten van de lagere school de verschillende domeinen van muzische vorming.
In de toekomst zal het ganse leerkrachtenteam samen de pedagogische studiedagen volgen.

C) Muzische vorming:
Het leerkrachtenteam kent de visie van muzische vorming. Om hen nog beter te stimuleren in de uitvoering ervan op de klasvloer organiseert de school in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst OVSG een traject van voorbereiding, bespreken van aanpak en klasbezoek in functie van een gekozen domein binnen muzische vorming.
Voor het huidige schooljaar zijn dat de klassen van het 1ste - 3de leerjaar, het volgende schooljaar wordt dit verdergezet voor de klassen van het 4de - 6de leerjaar.

De school bekijkt samen met het bestuur op welke manier het positieve nieuws van de schooldoorlichting verder gecommuniceerd kan worden.

Bij interesse kan u steeds het volledige verslag van de schooldoorlichting nalezen op www.onderwijsvlaanderen.be/doorlichtingsverslagen

4. Varia

A) Verkiezing nieuwe schoolraad

Vanuit de ouders werden er geen kandidaten weerhouden.
De leerkrachten van de huidige schoolraad, Patricia Dewinter - Veronique Smits - Erika Tritsmans, stelden zich opnieuw kandidaat.
Vanaf 1 september 2017 zal de schoolraad voor de volgende 4 schooljaren bestaan uit de 3 bovengenoemde leerkrachten, de directeur en de schepen van onderwijs.

De uittredende voorzitter stelt voor om via een persoonlijke brief de ouders aan te moedigen om opnieuw na te denken over een mogelijke kandidaatstelling.

B) Scholengemeenschap

Er wordt een nieuw overleg met alle partijen in de nabije toekomst gepland.
Op de volgende vergadering volgt er terugkoppeling van de afspraken.

C) Kleutergym te Outgaarden

Gedurende een gans schooljaar turnen de kleuters van vestiging Outgaarden buiten, enkel bij zeer slechte weersomstandigheden wordt een alternatief voor binnen voorzien.
De school bekijkt samen met het bestuur om voor een periode van november tot en met maart een bus in te leggen voor de verplaatsing van de kleuters naar de hoofdschool.
Tijdens deze winterperiode voorzien we een planning waarbij de kleuters van Outgaarden om de twee weken kunnen sporten in de polyvalente zaal van de hoofdschool.

D) Verkeerssituatie aan de schoolpoort

We stellen vast dat mensen frequenter de oprit van de school als parkeerplaats gebruiken.
Bijkomend blijft het stoepparkeren of de doorgang blokkeren een nog steeds vaak voorkomend gegeven.
De schoolraad stelt voor om opnieuw een vraag aan het bestuur te richten tot verbaliseren. Er wordt bekeken met de technische dienst of het plaatsen van paaltjes op de oprit een mogelijkheid is.

5. Volgende vergadering

We plannen de volgende samenkomst met de schoolraad op donderdag 30 maart 2017 om 19u.

 

Trek een smoel tegen pesten!

 

“Trek een smoel tegen Pesten”, een actie van Ketnet in de week tegen Pesten.
De week loopt van 17 tot 24 februari en focust op de samenwerking
tussen kinderen en volwassenen in de strijd tegen pesten.
Ziehier de foto's van onze kick off in het eerste leerjaar.
#smoeltegenpesten

Dikke truiendag

 

Vrijdag werd de verwarming
een graadje minder gezet
want het was dikke truiendag.
De gemeente deelde
een beker warme chocomelk uit
om de actie bij de kinderen
onder de aandacht te brengen.
Kijk maar mee!

Muziek bij juf Chantal

 

Tik, tik... als je drummen gaat
Tik, tik... sla dan in de maat
Tik, tik... doe eens net als ik
Tikketikketik... op het koekjesblik.

Daar zit muziek in...

De kleuters leerden alles over muziek onder leiding
van de leerlingen van het 4de leerjaar.
Ze zongen ook mooie liedjes samen met meester Hans.
Kijk maar!

Raad eens hoeveel ik van je hou...

 

 

Willen jullie nog eens genieten van ons optreden
en het afsluitend dansje van ons project ?
Klik op bovenstaande plaatjes!

Project Valentijn

 

De leerlingen werkten rond het boekje: "Hoe overleef ik mijn eerste zoen?"
Bekijk ook het afsluitend moment van het project aan de Polder.
Klik op bovenstaande plaatjes!

Project Valentijn in 4B

 

De leerlingen van het vierde leerjaar hielden
op vrijdag 10 februari een heuse circusvoorstelling.
De klas liep al heel snel vol met enthousiaste toeschouwers.
De foto's van het hele gebeuren vind je hier.

Kijken jullie mee naar onze foto's?

Vestigingsplaats Doelstraat

Vestigingsplaats Polder

 

Liefde is... bij juf Chantal

 

... geniet van de sfeerbeelden!

Werken rond het boek: de kleine kangoeroe bij juf Chantal

 

... kijk je mee?

 

Liefde is... in K2

Wil je weten wat liefde is,
kijk dan naar onze foto's!        

Samen sport en spel

Samen met de kleuters van juf Christel en juf Vera sporten,
rond ons boekje “schattig”.
Juf Christa         

Stoer en schattig

Op woensdag kwam Fluffy het konijn op bezoek en een stoere kerel
met een coole motor.
Samen op de motor. Cool!
Juf Christa           

Drama van verhaal “Schattig”

Ons verhaal uitbeelden was super leuk.
Samen alles bij elkaar zoeken en spelen maar.
Juf Christa          

Schattig !

Hebben jullie onze stoere of schattige jongens en meisjes al gezien?
Kijk dan maar naar onze foto's! Er kwam ook een schattig konijntje op bezoek en een meneer met een stoere motor!
Stoere en schattige groetjes van de kapoenen van K2. 

Jaarkalender

Klik hier voor een algemeen overzicht van het schooljaar 2016-2017

Klik hier voor een algemeen overzicht van de fruitkalender

Klik op het onderstaand plaatje voor een algemeen overzicht
van de maand februari.

Klik op onderstaande plaatje voor een volledig overzicht van het zwemmen.
ZWEMPAK NIET VERGETEN !!!

Menu van de maand