Uitstap 1ste graad

Beste ouders,

Op dinsdag 26 juni gaan de leerlingen van de 1ste graad op uitstap naar het park van Hélécine. Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kind ten laatste om 8u.25 op school is. Onder begeleiding van de juffen begeven ze zich naar de sporthal. Daar pikt de bus hen stipt om 8u.40 op. De bus wordt terug aan de sporthal verwacht omstreeks 15u.30. De kinderen komen samen met de juffen terug naar de school, waar de ouders hen kunnen afhalen.

Wat moet mijn kind meenemen?

- Voldoende water
- Lunchpakket
- Petje bij zon
- Regenkledij bij slecht weer

De kosten voor vervoer worden door het gemeentebestuur vergoed.

Gelieve onderstaand strookje in te vullen.

Met vriendelijke groeten,

Christine Kerryn
Administratief medewerker

Mijn kind ...............................(naam van de leerling) van klas ..........................

Aankruisen wat van toepassing is a.u.b.:

O wordt afgehaald aan de school

O blijft in de korte opvang

O moet naar de lange opvang

Handtekening: .............................................................................

Steun de Rode duivels! 

Beste ouders,

Naar aanleiding van het WK doet onze school ook mee aan de voetbalgekte!

Maandag 18 juni 2018 spelen onze Rode duivels de eerste wedstrijd in het WK voetbal.
Om te supporteren voor het Belgisch elftal mogen alle kinderen die dag in de Belgische driekleur gekleed naar school komen.

Hopelijk kunnen we op die manier onze Belgische spelers een steun in de rug geven op weg naar het Wereldkampioenschap!

Tous ensemble!

Vriendelijke groeten,

Nathalie Vleminckx
Beleidsondersteuner

We leren de straat oversteken.

Oversteken, oversteken,
Stoeprand stop, stoeprand stop,
Kijk naar alle kanten, kijk naar alle kanten,
Kijk, kijk, kijk,...
Kijk, kijk, kijk,...

Het eerste leerjaar A ging het oversteken
in de praktijk toepassen.
We deden dit héél goed.
Kijk maar naar onze foto's!

Het derde leerjaar in 'de ban van de Smurfen'!

Na ons Smurfenavontuur maakten we een kijkdoos per 2.
Iedereen was super gemotiveerd en enthousiast.
De resultaten zijn prachtig.

De kids van 3A!

Meten in 3A + 3B

 

In het derde leerjaar leerden we over de kilometer.
Van de lieve politieagent mochten we de wielmeter lenen.
Ongeveer 15 rondjes rond onze speelplaats is 1 kilometer of 100000 cm.
Daarna liepen we ook 1 kilometer ver.
Sommigen vonden dit toch ver.

De elektrische fiets van Leen!

 

Leen kwam naar school met haar elektrische fiets.
Ze vertelde dat ze geen auto had,
dus altijd met de fiets overal naar toe!
Een elektrische fiets weegt ongeveer 25 kg.
In het begin is het wat moeilijker om er mee te fietsen
dan met een gewone fiets, maar het went snel.
Deze fiets rijdt minder dan 25 km per uur.
Zonder trappen werkt de fiets niet.
Dus moet je toch wel een inspanning doen.
Bedankt Leen!

Thema: grote schoonmaak in K2

Op maandag gingen we in de zaal op zoek
naar spinnenwebben, stof,...
met onze ragebol, borstels, plumeau
maakten we alles weer proper!
Ook met spons en water kun je leuke dingen doen.
In onze klas is alles spic en span!

De kapoenen van K2

We brachten een bezoek aan de boerderij!

 

Het eerste leerjaar mocht een bezoekje brengen
aan de boerderij van boer Jan.
We konden zien waar de kalfjes geboren worden,
hoe ze eten krijgen en waar ze wonen!
Het was een hele ervaring.
Bedankt aan boer Jan en zijn papa!

Op stap in het natuurgebied 'Rosdel'.

Vorige week vrijdag trok het vijfde leerjaar er weer op uit.
Met de fiets gingen we tot aan het 'Rosdel', een prachtig natuurgebied
in ons mooie Hoegaarden. Samen met 'Gerd van Natuurpunt'
bestudeerden we het leven in- en om de Nermbeek.
Meester Marc leerde ons heel wat bij over de natuur tijdens een wandeling.
Om terug te keren naar school kregen de kinderen een kaart,
een kompas en een opdrachtenblad.
Ze moesten namelijk zelf de weg naar een geheime locatie vinden.
Per fiets kwam iedereen uiteindelijk aan op het eindpunt van de zoektocht ...
de watertoren van Hoegaarden.
(dat deze op het hoogste punt van de gemeente staat hebben we
aan onze beentjes gevoeld :-))
Geniet van de foto's van deze mooie dag!

Groetjes uit het vijfde leerjaar!

Thema Vaderdag bij juf Chantal!

 

Kijken jullie mee?

We maken een stroomkring (2A+2B)

 

Een stroomkring maken lijkt gemakkelijk,
maar uit ondervinding leerden we dat dit niet altijd van een leien dakje liep.
Steekt er een draadje op de verkeerde plaats
of heb je de draden niet ver genoeg gestript, dan werkt het niet.
We gingen steeds samen op zoek naar het probleem en uiteindelijk lukte het
bij iedereen.

Kris met zijn tandem

 

Kris kwam met zijn tandem en vertelde ons veel
over deze speciale fiets.
Wisten jullie dat de fietser vooraan kan sturen,
maar wie achteraan zit, kan niet sturen of remmen.
Je moet steeds samen trappen.
Kris vertelde dat het moeilijk is om bochten te nemen
omdat de fiets bijna 3 meter lang is.
Heel speciaal aan een tandem is
dat hij 2 kettingen heeft.
Enkele kinderen mochten achterop zitten.
Zelfs de juffen konden het niet laten
om de fiets eens uit te proberen.
Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd.

Paparace

De kleuters mochten schoenen meebrengen naar school
van hun papa. Daarmee deden we buiten een paparace.
We hebben heel veel gelachen en plezier gehad.

Kijk maar mee.

de kleuters van juf veronique

 

IJsjesverkoop ten voordele van de leerlingenraad

De kinderen van de leerlingenraad organiseerden
een ijsjesverkoop op vrijdag 8 juni 2018.
De kinderen moesten 50 cent meebrengen
om een ijsje te kopen.
Je kon kiezen tussen waterijs of een potje vanille.
We hebben affiches gemaakt en ook versiering.
Estelle, Feliz, Lisa en Eline gingen bij de kleuters.
Felix, Matéo en Tobia gingen
bij het eerste en het tweede leerjaar.
Kasper, Manon en Thijs gingen
bij het derde en vierde leerjaar.
We deden het na de middagspeeltijd.
Het was een succes.
We hebben veel geld verdiend.
De meeste kinderen hebben een potje vanille
gegeten want het waterijs was snel op.
Iedereen vond het lekker en was superblij.
Weer maar eens een geslaagde actie.

Dank aan iedereen en groetjes van de leerlingenraad!

GBS Hoegaarden
Verslag schoolraad
2 mei 2018

Aanwezig:
Jeremie Cambier, Patricia De Winter, Erika Tritsmans, Kristof Vancaudenberg, Davy Vaes, Wim Dereze, Veronique Smits
Later toegekomen om 19.15u:
Hans Decoster

Agenda:

1.Goedkeuring vorig verslag

Er zijn geen opmerkingen betreffende het vorige verslag.
We nemen de agendapunten van de vorige schoolraad opnieuw mee in deze vergadering.
Dit ter algemene opvolging en meer specifiek de beslissingen hieromtrent vanuit het bestuur.

2. Verkeersveiligheid

Hoofdschool

De schoolraad wenst het bestuur en nog meer specifiek de nieuwe wijkagent te bedanken voor zijn consequente aanwezigheid en correcte aanpak aan de schoolpoort. Dit zowel bij aanvang als het einde van de schooldag. We merken op dat zijn aanwezigheid in combinatie met een kordate aanpak de enige manier lijkt om mensen bewuster te maken.
Wat betreft de verkeersborden die de 'kiss and ride' zone markeren, werd ons medegedeeld dat bij navraag deze borden correct zijn. De uren die staan vermeld hebben betrekking op de perioden waarbij ouders hun kinderen brengen of ophalen en niet rechtstreeks op de schooluren.
Vb. 8u. - 8.30u. tijdens deze periode brengen ouders hun kinderen naar school en mag de zone niet gebruikt worden als parkeerstrook. Vanaf 8.30u. wanneer de lessen starten, mag de zone gebruikt worden als parkeerstrook.

Vestiging De Polder

In verband met de veiligheid aan de Polder werden er al een aantal acties ondernomen waaronder het nakijken van de bestaande verlichting en het stallen van de fietsen in de daarvoor voorziene garageboxen.
In samenspraak met de oudervereniging is de schoolraad nog steeds vragende partij om werk te maken van de verlichting ter hoogte van de parking vooraan en het schilderen van een 'kiss and ride' zone zodat de leerlingen veilig naar de schoolpoort kunnen wandelen.
Tijdens de vorige schoolraad gaf de schepen aan dat deze werken stonden ingepland in het voorjaar, vermoedelijk maart 2018. Ondertussen werden deze werken nog steeds niet aangevat.
De schepen licht de beslissing van het bestuur hierin toe;
Het bestuur is van mening dat er voldoende verlichting op de site van de Polder aanwezig is; o.a. ter hoogte van de werkhuizen van de technische dienst, de verlichting langs het wegje van Bogaerts en de verstralers tegen het schoolgebouw.
Er zal dan ook geen bijkomende verlichting worden bijgeplaatst.
De directeur en de leden van de schoolraad zijn echter van mening dat deze verlichting in de winterperiode onvoldoende is en dat deze kost niet weegt tegenover de veiligheid van de kinderen.
Zij betreuren dan ook de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
Het voorzien van een 'kiss and ride' zone staat nog steeds op de planning, maar is verschoven naar het begin van volgend schooljaar. Het is de bedoeling om de totale indeling van de parking te herbekijken en klaar te zijn tegen het begin van volgend schooljaar (september 2018).
De schoolraad volgt dit dossier verder op.

3. Inrichten voorschoolse opvang in de hoofdschool

Het college van burgemeester en schepenen besliste om geen voorschoolse opvang in de hoofdschool vanuit Stekelbees te organiseren. Indien dit toch wenselijk is, werd geadviseerd dit vanuit de eigen schoolorganisatie op te nemen. De directeur deelt mee dat dit wettelijk gezien niet mogelijk is, leerkrachten mogen maximum een kwartier voor en na de schooluren toezicht houden. De leden van de ouderraad wensen hier meer toelichting over te hebben om deze beslissing goed te kunnen begrijpen.

4. Infrastructuurwerken vestiging Outgaarden

In samenspraak met het bestuur, hoofd technische dienst en Interleuven werd beslist dat de speelberg, ter hoogte van het dak en achteraan de polyvalente ruimte (klas juf Kathleen) dient afgegraven te worden zodat de aangestelde dakwerker nadien de nodige werken kan uitvoeren ter verbetering van de infrastructuur van dit gebouw. Nadien wordt dit grasveld opnieuw ingericht als speelplaats.

Deze infrastructuurwerken werden uitgevoerd tijdens de paasvakantie en gecoördineerd vanuit de technische dienst.
Momenteel staat de heraanleg van speelplaats nog op de planning, concreet het plaatsen van klinkers of eventueel grasmatten en het verplaatsen van het bestaande speeltoestel. Bijkomend wenst het bestuur een tweetal parkeerplaatsen te voorzien voor de leerkrachten binnen deze heraanleg van de speelplaats.
Er worden geen extra speeltoestellen voorzien.

Het huidige klimtoestel zal niet worden verplaatst ondanks het negatieve advies van de preventiedienst.
De directeur en de leden van de schoolraad stellen zich hierbij vragen indien er een ongeval gebeurt. Tot dan zal er op vraag van de directeur door de kinderen geen gebruik worden gemaakt van het nieuwe speeltoestel.
De schoolraad zal dit punt terug opnemen in de volgende vergadering.

5.  Verbouwing lokalen in functie van uitbreiding van de school

Volgens de simulatie van de leerlingenaantallen is het noodzakelijk om de schoolgebouwen uit te breiden met o.a. extra lokalen, sanitair, refter, ... Dit concreet voor het schooljaar 2020 - 2021.
Begin dit schooljaar werden er met het bestuur al afspraken gemaakt en werden een aantal mogelijkheden besproken.
Er wordt gekozen voor een uitbreiding op vestiging De Polder met daaraan gekoppeld een verhuis van het 4de leerjaar naar deze vestiging.

De gemeente kan voor deze uitbreidingswerken vanuit de overheid een subsidie ontvangen van ongeveer 70% van de totale kostprijs. Concreet betekent dit dat er gewerkt zal worden met officiële aannemers en dat de geplande verbouwingswerken zullen uitgroeien tot een heus verbouwingsdossier.

Als eerste punt staat een vergadering met bestuur, directie en architect gepland om ter plaatse de eerste concrete afspraken te maken.

Bijkomend werd een versnelde aanvraag voor het verbouwen van de refter in de hoofdschool aangevraagd, men schat hierbij een termijn van 2 à 3 jaar.

De schoolraad wenst op de hoogte gehouden te worden met betrekking tot dit dossier.

6. Digitaal leerplatform

In de secundaire scholen werkt men via digitale leerplatformen (vb. Smartschool) om o.a. te communiceren naar ouders. Op deze manier krijgen zowel leerlingen, ouders als leerkrachtentoegang tot relevante informatie zoals punten, agenda, afwezigheden, afspraken en contactmomenten, leerlingvolgsysteem,...

Om meer duidelijkheid te krijgen over het gebruik van digitale leerplatformen in de lagere school werd een bezoek gepland aan de gemeenteschool te Kortenberg. Zij werken reeds met Smartschool, echter enkel voor de interne en externe communicatie.
Het bezoek heeft ons geleerd dat het gebruik van zo een digitaal leerplatform vooral gericht is op secundaire scholen.

Ondertussen heeft de school zijn huidig administratief systeem geëvalueerd en een aantal tekorten hierin vastgesteld. Concreet werd opgemerkt dat de huidige modules rapportering, leerlingvolgsysteem en interne communicatie niet langer voldoen aan de noden en verwachtingen.
Mede aangestuurd vanuit de doorlichting werd bekeken welke andere systemen hier beter aansluiten.
Vandaar werd er reeds contact opgenomen met de firma Broeckx, zij bieden een totaalpakket aan waarin alle modules die de school nodig heeft zoals leerling - en personeelsadministratie, interne en externe communicatie, leerlingvolgsysteem, rapportering, ... aan bod komen. Bijkomend werken zij op maat van de school en passen zij alles aan naar wens van de school en in functie van het gebruik.

De school is vragende partij om zo snel mogelijk een overstap van Wisa naar Broeckx door te voeren, mits akkoord van het bestuur.
Ondertussen gaf het bestuur zijn akkoord hiervoor.

7. Investeringen binnen het ICT - beleid

De school werkt momenteel zijn ICT- beleid verder uit door o.a. de infrastructuur op punt te stellen.
Concreet betekent dit een investering in smartboards. Na de volledige derde graad zijn de 4de leerjaren aan de beurt. Klas 4A kreeg reeds een smartboard, toekomstgericht wordt bekeken om ook in klas 4B één te voorzien. Bijkomend wordt het volledige draadloos internet op punt gesteld zowel in de hoofdschool als vestiging de Polder, enkel in vestiging Outgaarden niet.

De oudervereniging ontving van de Brouwerij een waardebon van 2000 euro om te investeren in de school. Na bevraging van de leerkrachten werd met dit budget 12 tablets aangekocht. Deze staan ter beschikking van de leerkrachten en leerlingen.

Het college van burgemeester en schepenen gaf de toelating om het wifi-netwetwerk voor de hoofdschool en de vestigingsplaats De Polder te professionaliseren.
Voor de wijkschool te Outgaarden werd voor deze werken geen toelating gegeven.
De schoolraad betreurt de beslissing om Outgaarden niet te voorzien van een wifi-netwerk.

8. Vergroening speelplaats

De school kreeg vanuit de gemeente de vraag deel te nemen aan een wedstrijd gekoppeld aan een subsidiedossier betreffende de vergroening van de speelplaatsen. Heel concreet werd samen met duurzaamheidsambtenaar Elke Hacour ter plaatse bekeken welke (klim)planten en bomen eventueel best geplaatst werden.
Tot ieders verbazing werd het plan uiteindelijk afgekeurd door het bestuur. Nog groter was de verbazing dat de school uiteindelijk de wedstrijd won en het opgemaakte plan vanuit de subsidie kon gefinancierd worden.

Bijkomend kreeg de school de vraag vanuit het bestuur deel te nemen aan een tweede dossier, nl. geef je school groene longen. Gezien de voorwaarden gekoppeld aan dit dossier, is de school vragende partij om het eerste uitgewerkte plan terug op te pikken en uit te voeren in samenspraak met het bestuur.

De schoolraad deelt de mening van de school en adviseert het herbekijken en eventueel uitvoeren van het eerste subsidiedossier.

Er wordt door de directeur gevraagd aan het bestuur om duidelijk te communiceren wat de wensen zijn. Het heeft weinig zin om tijd te verspillen in door de gemeente zelf aangereikte subsidiedossiers indien ze nadien negatief worden beoordeeld. Directeur en middenkader zijn op dit ogenblik al overbevraagd.

De schoolraad deelt deze mening.

9. Bijdrageregeling

Scholen gebruiken vaak meer materialen en bieden meer activiteiten aan dan strikt noodzakelijk voor de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te bereiken. Het gaat dan om zaken die het leren boeiender maken. Voor die uitgaven kan de school een bijdrage vragen aan de ouders.

Voor het huidige schooljaar 2017 - 2018 bedragen de maximumfactuur per schooljaar voor kleuters 45 euro voor de lagere school 85 euro. Dit blijft ongewijzigd in het schooljaar 2018 - 2019.

Heel wat scholen organiseren meerdaagse uitstappen zoals zee - en bosklassen. Indien je kind hieraan deelneemt, kan de school hiervoor een bijdrage vragen.
Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en kan dus in principe elk jaar stijgen.

Voor het huidige schooljaar 2017 - 2018 bedraagt dit 425 euro, voor het volgende schooljaar 2018 - 2019 435 euro.

10. Facultatieve vrije dagen

Ieder schooljaar kan de school twee facultatieve vrije dagen vrij bepalen. Dit kunnen 2 volledige, 4 halve of 1 volledige en 2 halve dagen zijn.
Voor het volgende schooljaar nam het bestuur hierover nog geen beslissing. Het is echter zo dat voor alle scholen op grondgebied Hoegaarden de facultatieve vrije dagen hetzelfde zijn.
De school is verplicht deze data voor 20 juni 2018 aan de ouders mee te delen.

De schoolraad adviseert een keuze uit volgende voorgestelde data:
- Woensdag 28 november 2018
- Maandag 4 februari 2019
- Woensdag 29 mei 2019
- Maandag 3 juni 2019

11. Schoolorganisatie 2018 - 2019

Op basis van telling 1 februari van aantallen en rekening houdend met de ingeschreven leerlingen kunnen de klassen volgend schooljaar als volgt worden ingericht;

Kleuterschool Outgaarden:

3 combinatieklassen 
- instap (12 kleuters van °2016) + 1ste kleuterklas (9 jongste kleuters van °2015) = 21 kleuters
- 1ste kleuterklas (8 oudste kleuters van °2015) + 2de kleuterklas (12 jongste kleuters van °2014) = 20 kleuters
-  2de kleuterklas (8 oudste kleuters °2014) + 3de kleuterklas (14 kleuters van °2013) = 22 kleuters
Totale maximumcapaciteit = 65 kleuters
Er zijn voor vestiging Outgaarden nog 2 beschikbare plaatsen, ongeacht het geboortejaar van de kleuters.

Kleuterschool Hoegaarden:

- instapklas (°2016) = 22 kleuters einde schooljaar / nog 11 plaatsen beschikbaar
- 1ste kleuterklas A (°2015) = 17 kleuters / geen vrije plaatsen
- 1ste kleuterklas B (°2015) = 16 kleuters / geen vrije plaatsen
- combinatieklas 2/3de kleuterklas (9 oudste kleuters van °2014 + 9 jongste kleuters van °2013) = 18 kleuters
- 2de kleuterklas (°2014) = 22 kleuters / nog 2 beschikbare plaatsen
- 3de kleuterklas (°2013) = 17 kleuters / nog 7 beschikbare plaatsen

De schoolraad geeft positief advies om bij combinatieklas rekening te houden met de huidige indeling, nl. dezelfde leerlingensamenstelling en leerkracht.
Het betreft hier een gefundeerde beslissing met een duidelijke motivatie.

Lagere school:

- 1ste leerjaar A = 22 leerlingen
- 1ste leerjaar B = 21 leerlingen

Maximumcapaciteit voor één schooljaar = 48 leerlingen

- 2de leerjaar A = 21 leerlingen
- 2de leerjaar B = 20 leerlingen
- 2de leerjaar C = 20 leerlingen

Maximumcapaciteit per leerjaar = 72 leerlingen

- 3de leerjaar A = 24 leerlingen
- 3de leerjaar B = 24 leerlingen

Maximumcapaciteit per leerjaar = 48 leerlingen

- 4de leerjaar A = 21 leerlingen
- 4de leerjaar B = 21 leerlingen

Maximumcapaciteit per leerjaar = 48 leerlingen

- 5de leerjaar A = 24 leerlingen
- 5de leerjaar B = 24 leerlingen

Maximumcapaciteit voor één schooljaar = 48 leerlingen

- 6de leerjaar A = 17 leerlingen
- 6de leerjaar B = 20 leerlingen
- 6de leerjaar C = 17 leerlingen

Maximumcapaciteit per leerjaar = 72 leerlingen

Voor de kleuter - en lagere school van Hoegaarden zijn het aantal beschikbare plaatsen afhankelijk van het geboortejaar. Ouders kunnen steeds de website van de school raadplegen voor de recentste aantallen.
Alle samenstellingen van klassen worden met de betrokken leerkrachten besproken en vastgelegd in een klassenraadbeslissing.
Tijdens de oudercontacten eind juni krijgen de ouders meer informatie betreffende de klas/leerkracht van hun kind tijdens het schooljaar 2018 - 2019.

12. Kwaliteitsvol onderwijs

De directeur laat weten volop te gaan voor kwaliteitsvol onderwijs. Interne kwaliteitszorg en het referentiekader van de onderwijsinspectie zijn hierbij een leidraad.
Samen met de beleidsondersteuner wordt er volop ingezet op klasbezoeken, functioneringsgesprekken en coaching van leerkrachten. Een school staat immers met kwaliteitsvol personeelsbeleid.

De stijging van het leerlingenaantal bewijst dat mensen bewust kiezen voor sterk onderwijs. Het recente doorlichtingsverslag van de onderwijsinspectie beaamt dit. ( advies 1 )

Dat elke dorpsschool zijn waarde heeft, betwijfelt de directeur niet, maar het feit dat het schoolbestuur meewerkt aan reclamecampagnes voor het vrij onderwijs wordt door de directeur en zijn lerarenkorps niet geapprecieerd. Leerkrachten en ouders spraken hem hierop meermaals aan.

De directeur verwoordt het met de volgende stelling: “ Hoe zouden de directie en de leerkrachten van het vrij onderwijs zich voelen indien hun 'eigen inrichtende macht' reclame maakt voor inschrijvingen voor het andere net?'

De leden van de schoolraad vragen aan de schepen van onderwijs of hij hier een verklaring voor kan geven.

De schepen van onderwijs laat weten niet op voorhand op de hoogte gesteld te zijn door het college van burgemeester en schepenen van acties die inschrijvingen voor het andere net promoten.

13.  Volgende vergadering

We plannen de volgende samenkomst met de schoolraad op woensdag 3 oktober 2018 om 19u. in het bureel van de directeur.

3A op Smurfenavontuur

Op donderdag 7 juni smurften de kinderen van 3A
naar het 'Smurfenavontuur' in paleis 4
van Brussels Expo.
Naar aanleiding van hun 60ste verjaardag bouwden ze hun dorp in Brussel.
Het Smurfenavontuur is een ongeziene duik
in de magische wereld van de kleine blauwe wezentjes. We mochten als eerste
dit avontuur bezoeken. Smurf naar de foto's
en geniet mee van de reuzegrote decors
en spectaculaire effecten.

De juf en kids van 3A!

2A en 2B ging op verkenning in de Doelstraat.

 

Vroeger waren er heel veel winkels in de Doelstraat.
Nu wonen daar vaak mensen en is de winkel al lang dicht.
De Doelstraat was een echte winkelstraat.
Nu blijven er nog maar enkele winkels over.
We gingen op zoek naar huisnummer 1 en we moesten, tot onze grote verbazing,
verder stappen dan we dachten.
Onze school heeft nummer 76 en is bijna op het einde van de Doelstraat gelegen.
Het laatste huis, een vroegere meubelwinkel, heeft het nummer 80.

Superpapa bouwt robots in K2

Na onze robotdans kunnen wij ook zoals superpapa
robots bouwen.

Kijk maar naar deze foto's !

Verschillende beroepen...

Vorige week konden we leren over verschillende beroepen
in de klas. Er kwam een echte timmerman op bezoek
waarmee we echt aan de slag gingen.
We timmerden samen een weerhuisje voor in onze klas.
Ook de brandweerman kwam langs.
De kinderen vonden het zeer spannende verhalen
en waren zeer enthousiast!
Dikke dank je wel aan de timmerman en brandweerman
om in onze klas op bezoek te komen.

Lieve knuffels van de kleuters van juf Veronique

Dode hoek

Wij zijn naar de sporthal geweest,
en daar wachtte een vrachtwagenchauffeur ons op.
Er was een meneer die ons alles vertelde over de dode hoek.
We mochten zijn vrachtwagencabine gaan.
Hij was erg lief en wij kregen daarna brooddozen van hel en daar stond op:
“Ga lekker uit de hoek”.

Justin en Samuel

Receptie zesde leerjaar

Geachte ouders,

Het schooljaar loopt stilletjes aan op z' n einde. Tijd voor de leerlingen van het zesde leerjaar om hun getuigschrift in ontvangst te nemen en afscheid te nemen van de basisschool.

U wordt op donderdag 28 juni 2018 om 18.00 in de grote zaal van de hoofdschool verwacht. Om 18.00 zullen de schepen van onderwijs, de directeur, de voorzitter van de schoolraad en de leerkrachten van het 6de leerjaar de kinderen toespreken gevolgd door een receptie. Tijdens deze avond worden eveneens de getuigschriften uitgereikt.

Mag ik u vragen om onderstaande strook terug te bezorgen aan de juf of meester voor 15 juni 2018.

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
Directeur

De ouders van .................................. zullen aanwezig zijn op de uitreiking van de

getuigschriften met ............ (. * ) personen.

( * uw zoon of dochter inbegrepen )
( * beperkt tot 5 personen )

                                                                                      Handtekening

Organisatie kleuterschool schooljaar 2018-2019    

Beste ouders,

Op basis van het aantal ingeschreven leerlingen verkreeg de school een aantal lestijden waarmee ze klassen kan organiseren.

Voor de hoofdschool te Hoegaarden worden er 6 klassen georganiseerd. Er wordt, na overleg met de schoolraad, geopteerd om 5 klassen te maken waarin de kleuters geplaatst worden volgens geboortejaar. Tevens wordt er één combinatieklas  georganiseerd.

In de vestigingsplaats te Outgaarden zullen 3 kleuterklassen worden georganiseerd. Er werd hier geopteerd om 3 combinatieklassen te maken. De klas van juf An zal samengesteld worden uit de instappers en de jongste kleuters van het geboortejaar 2015. De klas van juf Kathleen zal samengesteld zijn uit kleuters van de geboortejaren 2015 en 2014 en de klas van juf Janine kleuters van de geboortejaren 2014 en 2013.

Ouders die meer informatie wensen betreffende de werking van een combinatieklas of bij welke juf hun kind in de klas zal zitten, kunnen deze informatie bekomen op het oudercontact of bij de zorgcoördinator.

Vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
Directeur

Organisatie lagere school schooljaar 2018-2019    

Beste ouders,

Op basis van het aantal ingeschreven leerlingen verkreeg de school een aantal lestijden waarmee ze klassen kan organiseren.

Voor de lagere school worden er 14 klassen georganiseerd. In bijlage vind je de organisatie van de klassen voor het schooljaar 2018-2019.

Vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
Directeur

 

Inschrijvingen - schooljaar 2018-2019!!!

 

 

Inschrijvingen schooljaar 2018-2019

Op maandag 19 maart 2018 starten de inschrijvingen voor alle kinderen die geen broer of zus hebben op school.

Hoe verlopen deze inschrijvingen?

Stipt om 7.30 wordt de voordeur van de school geopend.

Ouders ontvangen van de directeur op volgorde van binnenkomen een nummer. Dit nummer bepaalt de volgorde van inschrijvingen: nummer 1, vervolgens nummer 2,...

De ouders begeven zich met hun volgnummer naar de bovenste verdieping. De plaats van inschrijvingen is met pijlen aangeduid.

Er wordt gevraagd plaats te nemen op één van de stoelen in de wachtruimte. U wordt volgens nummer door de administratief medewerker binnengelaten.

U verneemt bij inschrijving meteen of de inschrijving gerealiseerd is.

U ontvangt bij een gerealiseerde inschrijving van de administratief medewerker steeds een kopie van het inschrijvingsformulier.

Indien de inschrijving niet gerealiseerd werd, komt u op een wachtlijst.

U ontvangt van de administratief medewerker een document met de reden waarom de inschrijving niet werd gerealiseerd.

Ouders wiens inschrijving niet gerealiseerd werd, worden bij een vrijgekomen plaats telefonisch  op de hoogte gebracht  zodat de inschrijving  toch kan gerealiseerd worden. 

Niet vergeten:

Een officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.

Een volmacht geven:

Als ouders afwezig zijn tijdens de inschrijvingsperiode of wegens ziekte of beroepsbezigheden zelf hun kind niet kunnen inschrijven, kunnen zij aan iemand anders een volmacht geven. Bijvoorbeeld aan een grootouder of een ander familielid of aan een buur. Alleen een meerderjarige kan zo'n volmacht krijgen.

De persoon die de volmacht krijgt, zorgt ervoor dat hij een document bij zich heeft waarin de ouders uitdrukkelijk te kennen geven dat zij aan die persoon de bevoegdheid geven om hun kind in te schrijven in die school.

In de volmacht staat de volledige identificatie van de ouders, van het kind en van de persoon die volmacht krijgt. Het is raadzaam om ook uitdrukkelijk de gekozen school in de volmacht te vermelden.

De gevolmachtigde persoon brengt ook een kopie mee van de identiteitskaarten van de ouders en van de SIS-kaart van het kind.

 

Luizen weg in 8 stappen

Hoe kun je je kind testen
en behandelen?
Klik op het plaatje
om het filmpje te bekijken.

Jaarkalender schooljaar 2017-2018

Klik hier voor een algemeen overzicht van het schooljaar 2017-2018

Kalender maand juni

Klik op het onderstaand plaatje voor een algemeen overzicht
van de maand juni.

 

Klik op onderstaande plaatje voor een volledig overzicht van het zwemmen.
ZWEMPAK NIET VERGETEN !!!

 

Tutti Frutti

Klik hier voor een algemeen overzicht
van de fruitkalender.

Menu

Share