Inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020.

Beste ouders,

Het decreet inschrijvingsrecht bepaalt dat scholen een capaciteitsbeperking per niveau moeten bepalen. Voor onze school werd deze voor het schooljaar 2019-2020 vastgelegd op:
 Voor de kleuterschool te Outgaarden: maximum 65 kleuters
 Voor de kleuterschool te Hoegaarden: maximum 132 kleuters
 Voor de lagere school te Hoegaarden: maximum 330 kinderen

Deze capaciteit werd verfijnd op de verschillende niveaus:

 Kleuters hoofdschool Hoegaarden:
o maximum 33 kleuters voor het geboortejaar 2017,2016,2015 en 2014

 Lagere school:
o maximum 48 kinderen per leerjaar
o maximum 72 kinderen voor het derde leerjaar

Inschrijvingsperiodes:

Met het oog op inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 werden de volgende inschrijvingsperiodes vastgelegd:
Van 1 februari 2019 t.e.m. 22 februari 2019: inschrijvingsperiode 1 voor kinderen die reeds een broer of zus op school hebben
Van 25 februari 2019 t.e.m. 28.02.2019: inschrijvingsperiode 2 voor kinderen van personeel
Vanaf 1 maart 2019: inschrijvingsperiode 3: alle andere

Kinderen die reeds ingeschreven zijn in de school hoeven zich niet opnieuw te laten inschrijven. Dit gebeurt automatisch door de administratie.

Ouders die vragen hebben omtrent het nieuwe inschrijvingsdecreet kunnen hiervoor terecht bij de directeur: 016/76.87.87 of gbsdirectie@skynet.be
Voor meer informatie met betrekking tot het aantal beschikbare plaatsen en het verloop van de inschrijvingen kan u terecht op onze website: www.gbshoegaarden.eu

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

 

Verloop inschrijvingen schooljaar 2019-2020

Op VRIJDAG 1 MAART 2019 starten de inschrijvingen voor alle kinderen die geen broer of zus hebben op school.

Hoe verlopen deze inschrijvingen?
* Stipt om 7.30 wordt de voordeur van de school geopend.

* Ouders ontvangen van de directeur op volgorde van binnenkomen een nummer. Dit nummer bepaalt de volgorde van inschrijvingen: nummer 1, vervolgens nummer 2,...

* De ouders begeven zich met hun volgnummer naar de bovenste verdieping. De plaats van inschrijvingen is met pijlen aangeduid.

* Er wordt gevraagd plaats te nemen op één van de stoelen in de wachtruimte. U wordt volgens nummer door de administratief medewerker binnengelaten.

* U verneemt bij inschrijving meteen of de inschrijving gerealiseerd is.

U ontvangt bij een gerealiseerde inschrijving van de administratief medewerker steeds een kopie van het inschrijvingsformulier.

Indien de inschrijving niet gerealiseerd werd, komt u op een wachtlijst.
U ontvangt van de administratief medewerker een document met de reden waarom de inschrijving niet werd gerealiseerd.

* Ouders wiens inschrijving niet gerealiseerd werd, worden bij een vrijgekomen plaats telefonisch op de hoogte gebracht zodat de inschrijving toch kan gerealiseerd worden.

Niet vergeten:
* Een officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.

* Het rijksregisternummer van je kind (kids - id. /  uittreksel geboorteakte)

Een volmacht geven:
* Als ouders afwezig zijn tijdens de inschrijvingsperiode of wegens ziekte of beroepsbezigheden zelf hun kind niet kunnen inschrijven, kunnen zij aan iemand anders een volmacht geven. Bijvoorbeeld aan een grootouder of een ander familielid of aan een buur. Alleen een meerderjarige kan zo'n volmacht krijgen.

De persoon die de volmacht krijgt, zorgt ervoor dat hij een document bij zich heeft waarin de ouders uitdrukkelijk te kennen geven dat zij aan die persoon de bevoegdheid geven om hun kind in te schrijven in die school.

In de volmacht staat de volledige identificatie van de ouders, van het kind en van de persoon die volmacht krijgt. Het is raadzaam om ook uitdrukkelijk de gekozen school in de volmacht te vermelden.

De gevolmachtigde persoon brengt ook een kopie mee van de identiteitskaarten van de ouders en van het kind.

Share