De Schoolraad

Wat is de Schoolraad ?

De Schoolraad is het officiële adviesorgaan binnen de School. Hier overleggen vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten met  het Schoolbestuur en de directie over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen. 
De Schoolraad zelf heeft een adviesfunctie en kan dus allerlei vragen en problemen bespreken met de directie. Ook moet de directie over een aantal belangrijke zaken het advies vragen van de Schoolraad. De uiteindelijke beslissing komt toe aan de Directie en het Schoolbestuur (Inrichtende Macht, het Gemeentebestuur).

Wie zit in de Schoolraad ?

De Schoolraad wordt samengesteld door drie vertegenwoordigers van de ouders:

Davy Vaes,
Ann Bailleux

De leerkrachten hebben eveneens drie vertegenwoordigers:

Erika Tritsmans,
Nathalie Vleminckx

De vertegenwoordigers in de Schoolraad werden verkozen voor een periode  van 4 jaar.
De Directeur woont de vergaderingen bij met een adviserende stem.  
De Voorzitter van de Schoolraad kan ook de Burgemeester of de Schepen van Onderwijs uitnodigen, wat in onze Schoolraad ook steeds het geval is.

Welke onderwerpen behandelt de Schoolraad zoal ?

De Schoolraad overlegt met het schoolbestuur ondermeer over het schoolreglement, de lijst van bijdragen die aan ouders kunnen worden gevraagd, het schoolwerkplan, het beleidscontract met het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) en andere belangrijke zaken.

Het Schoolbestuur dient  altijd advies te vragen aan de Schoolraad over:
- het profiel van de directeur
- het studieaanbod
- het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en externe instanties
- de opstapplaatsen en de busbegeleiding
- de vaststelling van het nascholingsbeleid
- het beleid inzake experimenten en projecten

Hoe werkt de Schoolraad ?

De Schoolraad komt gemiddeld vijf keer per schooljaar samen. De agenda wordt bepaald door de Voorzitter. Het is de bedoeling dat ook zaken die besproken worden in de Oudervereniging op officiële wijze worden behandeld op de Schoolraad. De beide voorzitters van de Oudervereniging en van de Schoolraad overleggen hierover na elke vergadering van Schoolraad of Oudervereniging.  

Hoe kan u zich richten tot de Schoolraad ?

Ouders, leerkrachten of leerlingen kunnen zich richten tot gelijk welk lid of tot de Voorzitter, indien zij een bepaalde vraag hebben die tot de bevoegdheid van de Schoolraad behoort.
Ook is het voor de ouders mogelijk om in de vergaderingen van de Oudervereniging te vragen of een bepaalde aangelegenheid zou worden besproken op de Schoolraad.
Een eenvoudige manier kan zijn een e-mail te sturen naar de secretaris,
de heer Marc Coel schoolraad@gbshoegaarden.be

Waar kan u meer informatie krijgen ?

Vermits de Schoolraad een officieel orgaan is, communiceert de raad aan personeel, leerlingen en ouders. Op dit moment gebeurt dit voornamelijk via de website van de School onder de rubriek “Schoolraad”. Vaak worden ook brieven en verslagen in gedrukte vorm bezorgd aan de ouders en de leerkrachten.
Op de website maakt de Schoolraad voor elke vergadering de agendapunten bekend die zullen worden behandeld. Nadien volgt een verslag van de vergadering.

Verslag schoolraad - Schooljaar 2022-2023

Verslag Schoolraad 17 november 2022 

Verslag Schoolraad 6 februari 2023

Verslag schoolraad - Schooljaar 2020-2021

Verslag Schoolraad 6 mei 2021

Verslagen Schoolraad - Schooljaar 2019-2020

Verslag Schoolraad 2 oktober 2019

Verslag Schoolraad 27 november 2019

Share