De Schoolraad

Wat is de Schoolraad ?

De Schoolraad is het officiële adviesorgaan binnen de School. Hier overleggen vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten met  het Schoobestuur en de directie over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen. 
De Schoolraad zelf heeft een adviesfunctie en kan dus allerlei vragen en problemen bespreken met de directie. Ook moet de directie over een aantal belangrijke zaken het advies vragen van de Schoolraad. De uiteindelijke beslissing komt toe aan de Directie en het Schoolbestuur (Inrichtende Macht, het Gemeentebestuur).

Wie zit in de Schoolraad ?

De Schoolraad wordt samengesteld door drie vertegenwoordigers van de ouders:

Wim Dereze,
Davy Vaes,
Jeremie Cambier (tevens Voorzitter)

De leerkrachten hebben eveneens drie vertegenwoordigers:

Erika Tritsmans,
Patricia De Winter,
Veronique Smits,

De vertegenwoordigers in de Schoolraad werden verkozen voor een periode  van 4 jaar.
De Directeur woont de vergaderingen bij met een adviserende stem.  
De Voorzitter van de Schoolraad kan ook de Burgemeester of de Schepen van Onderwijs uitnodigen, wat in onze Schoolraad ook steeds het geval is.

Welke onderwerpen behandelt de Schoolraad zoal ?

De Schoolraad overlegt met het schoolbestuur ondermeer over het schoolreglement, de lijst van bijdragen die aan ouders kunnen worden gevraagd, het schoolwerkplan, het beleidscontract met het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) en andere belangrijke zaken.

Het Schoolbestuur dient  altijd advies te vragen aan de Schoolraad over:
- het profiel van de directeur
- het studieaanbod
- het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en externe instanties
- de opstapplaatsen en de busbegeleiding
- de vaststelling van het nascholingsbeleid
- het beleid inzake experimenten en projecten

Hoe werkt de Schoolraad ?

De Schoolraad komt gemiddeld vijf keer per schooljaar samen. De agenda wordt bepaald door de Voorzitter. Het is de bedoeling dat ook zaken die besproken worden in de Oudervereniging op officiële wijze worden behandeld op de Schoolraad. De beide voorzitters van de Oudervereniging en van de Schoolraad overleggen hierover na elke vergadering van Schoolraad of Oudervereniging.  

Hoe kan u zich richten tot de Schoolraad ?

Ouders, leerkrachten of leerlingen kunnen zich richten tot gelijk welk lid of tot de Voorzitter, indien zij een bepaalde vraag hebben die tot de bevoegdheid van de Schoolraad behoort.
Ook is het voor de ouders mogelijk om in de vergaderingen van de Oudervereniging te vragen of een bepaalde aangelegenheid zou worden besproken op de Schoolraad.
Een eenvoudige manier kan zijn een e-mail te sturen naar de secretaris,
de heer Marc Coel gbsbeleidsondersteuner@skynet.be

Waar kan u meer informatie krijgen ?

Vermits de Schoolraad een officieel orgaan is, communiceert de raad aan personeel, leerlingen en ouders. Op dit moment gebeurt dit voornamelijk via de website van de School onder de rubriek “Schoolraad”. Vaak worden ook brieven en verslagen in gedrukte vorm bezorgd aan de ouders en de leerkrachten.
Op de website maakt de Schoolraad voor elke vergadering de agendapunten bekend die zullen worden behandeld. Nadien volgt een verslag van de vergadering.

Verslagen Schoolraad - Schooljaar 2006-2007

Verslag Schoolraad 12 oktober 2006 

Verslag Schoolraad 30 november 2006 

Verslag Schoolraad 15 februari 2007 

Verslag Schoolraad 10 mei 2007 

Verslagen Schoolraad - Schooljaar 2007-2008 

Verslag Schoolraad 27 september 2007

Verslag Schoolraad 22 november 2007

Verslag Schoolraad 26 februari 2008

Verslag Schoolraad 27 mei 2008

Verslagen Schoolraad - Schooljaar 2008-2009

Verslag Schoolraad 30 september 2008

Verslag Schoolraad 25 november 2008

Verslag Schoolraad 13 januari 2009

Verslag Schoolraad 17 februari 2009

Vernieuwing Schoolraad 18 maart 2009

Verslag Schoolraad 24 maart 2009

Verslag Schoolraad 7 mei 2009

Verslagen Schoolraad - Schooljaar 2009-2010

Verslag Schoolraad 22 september 2009

Verslag Schoolraad 1 december 2009

Verslag Schoolraad 11 februari 2010

Verslag Schoolraad 14 mei 2010

Verslagen Schoolraad - Schooljaar 2010-2011

Verslag Schoolraad 5 oktober 2010

Verslag Schoolraad 21 december 2010

Verslag Schoolraad 1 maart 2011

Verslag Schoolraad 20 juni 2011

Verslagen Schoolraad - Schooljaar 2011-2012

Verslag Schoolraad 13 oktober 2011

Verslag Schoolraad 22 mei 2012

Verslagen Schoolraad - Schooljaar 2012-2013

Verslag Schoolraad 2 oktober 2012

Verslag Schoolraad 19 februari 2013

Verslag Schoolraad 16 april 2013

Verslag Schoolraad 23 mei 2013

Verslagen Schoolraad - Schooljaar 2013-2014

Verslag Schoolraad 17 oktober 2013

Verslag Schoolraad 4 december 2013

Verslag Schoolraad 23 januari 2014

Verslag Schoolraad 20 maart 2014

Verslag Schoolraad 3 juni 2014

Verslagen Schoolraad - Schooljaar 2014-2015

Verslag Schoolraad 9 oktober 2014

Verslag Schoolraad 15 januari 2015

Verslag Schoolraad 9 februari 2015

Verslag Schoolraad 12 mei 2015

Verslagen Schoolraad - Schooljaar 2015-2016

Verslag Schoolraad 19 november 2015

Verslag Schoolraad 29 februari 2016

Verslag Schoolraad 19 meii 2016

Verslagen Schoolraad - Schooljaar 2016-2017

Verslag Schoolraad 13 oktober 2016

Verslag Schoolraad 19 januari 2017

Verslag Schoolraad 30 maart 2017

Verslag Schoolraad 8 juni 2017

Verslagen Schoolraad - Schooljaar 2017-2018

Verslag Schoolraad 4 oktober 2017

Verslag Schoolraad 7 februari 2018

Verslag Schoolraad 2 mei 2018

Share