Inschrijvingen schooljaar 2015-2016

Op maandag 30 maart 2015 starten de inschrijvingen voor alle kinderen die geen broer of zus hebben op school.

Hoe verlopen deze inschrijvingen?

* Stipt om 7.30 wordt de voordeur van de school geopend.
* Ouders ontvangen van de directeur op volgorde van binnenkomen een nummer. Dit nummer bepaalt de volgorde van inschrijvingen: nummer 1, vervolgens nummer 2,...
* De ouders begeven zich met hun volgnummer naar de bovenste verdieping. De plaats van inschrijvingen is met pijlen aangeduid.
* Er wordt gevraagd plaats te nemen op één van de stoelen in de wachtruimte. U wordt volgens nummer door de administratief medewerker binnengelaten.
* U verneemt bij inschrijving meteen of de inschrijving gerealiseerd is.
U ontvangt bij een gerealiseerde inschrijving van de administratief medewerker steeds een kopie van het inschrijvingsformulier.
Indien de inschrijving niet gerealiseerd werd, komt u op een wachtlijst.
U ontvangt van de administratief medewerker een document met de reden waarom de inschrijving niet werd gerealiseerd.
* Ouders wiens inschrijving niet gerealiseerd werd, worden bij een vrijgekomen plaats telefonisch  op de hoogte gebracht  zodat de inschrijving  toch kan gerealiseerd worden.

Niet vergeten:
* SIS-kaart of een ander officieel document, waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.
Een volmacht geven:
* Als ouders afwezig zijn tijdens de inschrijvingsperiode of wegens ziekte of beroepsbezigheden zelf hun kind niet kunnen inschrijven, kunnen zij aan iemand anders een volmacht geven. Bijvoorbeeld aan een grootouder of een ander familielid of aan een buur. Alleen een meerderjarige kan zo'n volmacht krijgen.
De persoon die de volmacht krijgt, zorgt ervoor dat hij een document bij zich heeft waarin de ouders uitdrukkelijk te kennen geven dat zij aan die persoon de bevoegdheid geven om hun kind in te schrijven in die school.
In de volmacht staat de volledige identificatie van de ouders, van het kind en van de persoon die volmacht krijgt. Het is raadzaam om ook uitdrukkelijk de gekozen school in de volmacht te vermelden.
De gevolmachtigde persoon brengt ook een kopie mee van de identiteitskaarten van de ouders en van de SIS-kaart van het kind.

Share